•  

   

   

  Bed & Breakfast

  The View

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Over ons

   

  Te voet, te paard, met de fiets of auto...

  Op een kleine voetstap van het strand van Wenduine , dé familiebadplaats aan de Belgische kust,
  een sprongetje weg van de Uitkerkse Polders, dicht bij het bos van De Haan, vindt U, in het kleine, gezellige Nieuwmunster, Bed and Breakfast “The View” .
  Vanessa en Wynonna verwelkomen er U hartelijk.

  De kamer is voorzien van alle comfort : dubbel bed, toilet, douche, lavabo,TV, draadloos internet en minibar. U wordt er verwend met een lekker ontbijt in de ontbijtruimte of bij mooi weer op het balkon. Mocht U toch liever ontbijten op de kamer, of in uw eigen tuintje, dan is dat zeker geen probleem.
  U bent hier om te genieten en te ontspannen en wij zijn er om U daarbij te helpen.

  Ook als paardenliefhebber komt U hier aan uw trekken. Er zijn tal van wandelmogelijkheden op de ruiterpaden in het bos en op het strand.

  De Haan, Wenduine en Blankenberge zijn gemakkelijk te voet te bereiken vanuit B&B The View.
  Voor de fietsers : "The View" situeert zich op de fietsroute Brugse Ommeland tussen knooppunt 9 en 10. Er kan aangesloten worden op de Vierkerkenroute, de Kustroute en de Genteleroute.

  Nieuwmunster is gelegen op 15 km van Brugge, het Venetië van het Noorden. ( bushalte op 100 m)

   

  The View (Vanessa HOYS) 

  Brugsesteenweg 7(met ingang aan de Duinenstraat 2)
  8377 ZUIENKERKE
  Tel. +32 (0)476 45 41 87

  KBO/BTW 0788.993.842

   

   

   

   

   

 • Waar vindt U ons ?

   

  Brugsesteenweg 7 (met ingang aan de Duinenstraat 2)
  ZUIENKERKE

   

  Tel.  voor inlichtingen en/of reservatie
  +32 (0)476 45 41 87

   

  GPS coördinaten : 51° 17.228'N 3° 5.311'O

 •  

   

  Onze tarieven, incl. ontbijt

   
   
   
   
   

  95,00 EUR per kamer, per nacht (voor 2 personen)

   
  25,00 EUR per bijkomende persoon per nacht
  (max. 2 bijkomende personen)
   
  Kinderen tot 3 jaar overnachten gratis.
   
   
   
   
   
   

   

 • PRIVACY BELEID

  THE VIEW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

   

  In dit Privacy beleid (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  THE VIEW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

   

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

   

  THE VIEW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

   

  The View (Vanessa HOYS)
  Brugsesteenweg 7
  (met ingang aan de Duinenstraat 2)
  8377 ZUIENKERKE

  Tel. +32 (0)476 45 41 87

  KBO/BTW BE 0788.993.842


  e-mail

   

   

  Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

   

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

  • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen,

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

   

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding

   

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

   

  Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat THE VIEW ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

   

  - Verjaardagen

   
   

  Minderjarigen:
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

   

   

   

  Verstrekking aan derden


  De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

   

  Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

   

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   

   

  Bewaartermijn


  THE VIEW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Concreet worden de persoonsgegevens bewaard zolang een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld) ;

   

  Beveiliging van de gegevens


  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

   

  Uw rechten omtrent uw gegevens


  U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

   

  U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

   

  U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

   

  U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

   

  Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

   

   

  Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.   

  Om uw identiteit te controleren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto en rijksregisternummer onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

   

   

  Klachten


  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

   

  Wijziging privacy statement


  THE VIEW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 20 november 2023.